Dự thảo Đề án “Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia"
Nghiên cứu

Dự thảo Đề án “Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia"

29/03/2019 - 8251 lượt xem

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn 7130/VPCP-KGVX ngày 27/7/2018 và tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Đề án “Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia".

 

File đính kèm PDF


Tin tức khác