Sách

Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường và cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam

29/04/2020 - 8516 lượt xem

Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam gắn liền với quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Trải qua hơn 30 năm Đổi mới, mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường đã có nhiều điều chỉnh, đặc biệt trong xác định vai trò của Nhà nước, của thị trường trong nền kinh tế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết. Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN được Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược phải thực hiện trong giai đoạn 2011- 2020. Qua gần 10 năm thực hiện, nhiệm vụ đột phá chiến lược về thể chế kinh tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng thể chế kinh tế vẫn được xác định là một rào cản lớn trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Để có cơ sở đề xuất kiến nghị về mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt giai đoạn 2021-2030, việc nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020, từ đó xây dựng mục tiêu và định hướng giải pháp thực hiện cho giai đoạn tới là cần thiết.

Báo cáo này nghiên cứu, phân tích mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường và việc thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện chiến lược về thể chế kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 nhằm đóng góp đầu vào cho những thảo luận về mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; về thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế và đề xuất các định hướng giải pháp nhằm nâng cấp thể chế kinh tế thị trường và giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong giai đoạn 2021-2030...

 

File đính kèm PDF