Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

29/06/2020 - 3083 lượt xem

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 366-KH/ĐUBKHĐT ngày 31/12/2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUVQL ngày 08/01/2019 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Viện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025;

Theo chỉ đạo và được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 26/6/2020, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có đầy đủ 53 đảng viên (gồm 52 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị) đến từ 07 Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Viện.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảng ủy viên phụ trách Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

 

Ảnh 1A, 1B: Nghi lễ chào cờ và Toàn cảnh Đại hội.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội; bầu Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban Kiểm tra/thẩm tra tư cách đảng viên; thông qua Quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội; thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng; trao đổi, thảo luận và thông qua số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới; và bầu Tổ kiểm phiếu.

Đồng chí Trần Kim Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thay mặt cho Ban Chấp hành cho Ban Chấp hành Đảng ủy đương nhiệm khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ảnh 2: Đồng chí Trần Kim Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Kim Chung Chung cho biết: Trong 05 năm qua, từ 2015-2020, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng, soạn thảo rất nhiều đề án, báo cáo, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương, cụ thể: năm 2015: 07 đề án, báo cáo; năm 2016: 06 đề án, báo cáo; năm 2017: 11 đề án, báo cáo; năm 2018: 15 đề án, báo cáo, năm 2019: đề án, báo cáo và trong 6 tháng đầu năm 2020 Viện đã hoàn thành 07 đề án, báo cáo. Trong năm 2019-2020, Viện đã chủ trì soạn thảo, xây dựng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết, tán thành thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ngoài ra, Viện còn thường xuyên được giao các nhiệm vụ đột xuất khác, tham gia góp ý nhiều dự thảo đề án và các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị của Bộ soạn thảo.

Đặc biệt, trong các nhiệm vụ thực hiện nhiệm kỳ qua, Viện cũng đã hoàn thành một số nhiệm vụ phục vụ cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cụ thể như: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 27/2017/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 99/2017/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 98/2017/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân; Đề xuất kế hoạch kiểm tra Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân năm 2018,...

Việc phân công nhiệm vụ trong Đảng ủy Viện được thực hiện dân chủ nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy trong tập thể. Các cấp ủy đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đảng ủy Viện đã phối hợp cùng Lãnh đạo Viện phân công, chỉ đạo và đôn đốc các Lãnh đạo và Chi ủy trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện phân công nhiệm vụ để mọi cán bộ, đảng viên đều có cơ hội tham gia đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chung.

Tập thể Lãnh đạo và Đảng ủy Viện đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, tập trung trí tuệ để thực hiện tốt được giao. Tính đến nay, các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao cho Viện đều được hoàn thành với chất lượng tốt.

Tiếp theo, đồng chí Hoàng Văn Cương, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ảnh 3: Đồng chí Hoàng Văn Cương, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã nghe đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030;  Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; và Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 

Ảnh 4: Đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Đại hội đã nhận được các bài tham luận và nghe các ý kiến thảo luận tại Đại hội, với các nội dung: (1) Công tác sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Văn phòng Viện; (2) Một số định hướng giải pháp lớn, đột phá để thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của Đảng; (3) Nâng cao vai trò công tác thanh niên trong Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; (4) Những nội dung cốt lõi và hướng trọng tâm trong cải cách thể chế; cải cách môi trường kinh doanh và tái cơ cấu nền kinh tế; (5) Phát triển hệ thống thông tin về quản lý kinh tế nhằm hướng tới chủ trương xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số của Đảng; (6) Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP: Giải pháp để cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh, góp phần hiện thực hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của Đảng; (7) Phát triển hệ thống thông tin về quản lý kinh tế nhằm hướng tới chủ trương xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số của Đảng.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảng ủy viên phụ trách Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Đồng chí Mai Ngọc Bích đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã bám sát nhiệm vụ và hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ được giao, nằm ở nhiều mảng, nhiều lĩnh vực quan trọng trong chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT, đặc biệt về thể chế, môi trường kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mô hình kinh tế chia sẻ… Qua 2 lần kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên tại Đảng bộ Viện cho thấy: Công tác đảng tại Đảng bộ Viện ngày càng đi vào nề nếp Trong nhiệm kỳ tới đây, Đảng bộ Viện cần tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có, tập trung trí lực và nguồn lực để đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.

 

Ảnh 5: Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảng ủy viên phụ trách Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội.

 

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng được giới thiệu là Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ảnh 6: Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

 

Cùng với 02 đồng chí đại biểu đương nhiệm như Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo và phân bổ, Đại hội Đảng bộ Viện đã bầu 09 đồng chí đại biểu, gồm 07 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự bị tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với các chỉ tiêu chính:

- 100% các cấp ủy đảng và lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị thuộc Viện tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII), Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV.

- 100 % đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đề nghị cấp trên khen thưởng.

- 100% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 20% tổ chức cơ sở đảng được phân loại là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được đề nghị cấp trên khen thưởng.

- 100 % chi bộ thực hiện có hiệu quả về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Phấn đấu kết nạp 8-10 đảng viên.

- Hàng năm 10-20% chi bộ sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

- Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua và được cấp trên khen thưởng.

Với không khí hân hoan, tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội giúp Viện ngày càng phát triển và đóng góp nhiều hơn vào các nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

Nguồn: Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi