Tin tức

Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Một số khuyến nghị giải pháp phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2030”

12/05/2020 - 960 lượt xem

 

Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-BKHĐT ngày 8/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 “Một số khuyến nghị giải pháp phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2030” do ThS. Trịnh Đức Chiều làm chủ nhiệm đề tài, ngày 11/5/2020 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá Đề tài, Nhóm nghiên cứu đề tài và một số cán bộ của Viện.

TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề tài.

 

Ảnh 1. Trần Thị Thu Hương, Thư ký Hội đồng Khoa học Viện, Ủy viên, Thư ký Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài

 

PGS. TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình đánh giá nghiệm thu đề tài.

 

Ảnh 2. PGS. TS Hồ Sỹ Hùng Chủ tịch Hội đồng

 

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài ThS. Trịnh Đức Chiều trình bày tóm tắt những nội dung chính và đóng góp chủ yếu của Đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đã đưa ra nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu những nội dung chính như sau:

 

Ảnh 3. ThS. Trịnh Đức Chiều - Chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt nội dung đề tài

- Nhóm nghiên cứu đề tài đã hoàn thành khối lượng công việc trong thời gian, nguồn lực có giới hạn; Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc, nghiên cứu công phu của Nhóm nghiên cứu.

- Đề tài đã đạt được những mục tiêu cụ thể như trong Đăng ký thuyết minh đề tài đã được phê duyệt: Đề xuất hệ thống kiến nghị nhằm giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường XHCN ở Việt Nam.

- Phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý, phù hợp với bối cảnh thời gian và nguồn kinh phí. Kết cấu đề tài khoa học, logic và phù hợp.

- Đề tài đã được thực hiện theo đúng kế hoạch về thời gian là trong 12 tháng.

- Những nội dung chính của đề tài đã đóng góp tích cực vào cơ chế chính sách của Nhà nước. Nhất là cho việc xây dựng báo cáo phục vụ việc hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân.

 

Ảnh 4. PGS. TS. Đỗ Thị Hải Hà, Phản biện 1

 

Ảnh 5. TS. Nguyễn Minh Điển, Phản biện 2

 

Thay mặt Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, PGS. TS. Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá chung như sau:

- Đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Đề tài có đóng góp trực tiếp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

- Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận hợp lý;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và có giá trị tham khảo cao.

- Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu cân nhắc các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa phù hợp với khả năng cũng như thời gian.

 

 

Ảnh 6. TS Đỗ Mạnh Khởi, Ủy viên Hội đồng

 

Ảnh 7. Ủy viên Hội đồng

 

          Hội đồng nhất trí đánh giá theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả tổng hợp đánh giá chung đề tài đạt 9.0 điểm (xếp loại xuất sắc)

Ảnh 8. Ủy viên Hội đồng

 

Ảnh 9. Ủy viên Hội đồng

 

Ảnh 10.Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài 

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Thông tin - Tư liệu.

Tham khảo tài liệu tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930