Tin tức

Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng giai đoạn 2011-2020; quan điểm phương hướng thực hiện giai đoạn 2020-2030”

13/05/2020 - 989 lượt xem

 

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BKHĐT ngày 8/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 “Cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng giai đoạn 2011-2020; quan điểm phương hướng thực hiện giai đoạn 2020-2030” do ThS. Phạm Đức Trung làm Chủ nhiệm đề tài, ngày 12/5/2020 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài, Nhóm nghiên cứu đề tài và một số cán bộ nghiên cứu của Viện.

TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện, Ủy viên Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài.

Ảnh 1. TS. Trần Thị Thu Hương, Thư ký Hội đồng Khoa học Viện, Ủy viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài

 

PGS. TS. Lê Xuân Bá, Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình đánh giá nghiệm thu đề tài.

Ảnh 2. PGS. TS Lê Xuân Bá, Chủ tịch Hội đồng

 

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Đức Trung trình bày tóm tắt những nội dung chính và đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ đã đưa ra nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu những nội dung chính như sau:

 

Ảnh 3. ThS. Phạm Đức Trung - Chủ nhiệm Đề tài

 

- Đề tài đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt được mục tiêu chung là “Cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng giai đoạn 2011-2020; quan điểm phương hướng thực hiện giai đoạn 2020-2030” và những mục tiêu cụ thể như trong Đăng ký thuyết minh đề tài đã được phê duyệt.

- Phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý, phù hợp với bối cảnh thời gian và nguồn kinh phí. Kết cấu đề tài khoa học, logic và phù hợp.

- Kết quả nghiên cứu và các kiến nghị của đề tài đã được Viện sử dụng để kiến nghị cấp có thảm quyền trong quá trình thảo luận và chuẩn bị xây dựng Chiến lược hát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2030.

 

Ảnh 4. GS. TS. Ngô Thắng Lợi, Ủy viên Hội đồng

Đồng thời đề tài cần rà soát và làm phong phú thêm phần kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp. Rà soát và chỉnh sửa format báo cáo theo đúng yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học.

 

Ảnh 5.  Ths. Đỗ Thị Hải Hà, Ủy viên Hội đồng

 

  Thay mặt Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá chung như sau:

- Đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Đề tài có đóng góp trực tiếp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

- Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận hợp lý;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và có giá trị tham khảo cao.

 

Ảnh 6. TS. Trần Tiến Cường, Ủy viên Hội đồng

 

          Hội đồng nhất trí đánh giá theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả tổng hợp đánh giá chung đề tài đạt 9.0 điểm (xếp loại Xuất sắc)

 

Ảnh 7.  TS. Trần Thị Thanh Tú, Phản biện 1

 

Nguồn: Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu.

Tham khảo tài liệu tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930