Tiêu điểm tin

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019, phương hướng và giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

31/12/2019 - 874 lượt xem

Thực hiện theo Điều lệ Đảng công sản Việt Nam;

Căn cứ theo Khoản 6, Điều 22, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định thi hành Điều lệ Đảng;

Theo Công văn số 286-CV/ĐUBKHĐT và Hướng dẫn số 288-HD/ĐUBKHĐT của ngày 21/11/2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ kế hoạch và Đầu tư,

Ngày 30/12/2019, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tiến hành Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng và giải pháp trọng tâm năm 2020. Hội nghị do đồng chí Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan phụ trách Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Viện.

Đồng chí Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, giải pháp trọng tâm năm 2020.

Có thể nói rằng, năm 2019 là năm Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có nhiều thay đổi, thể hiện về cơ cấu tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Viện và bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; và người đứng đầu đơn vị.

Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, được sự chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của Đảng ủy cơ quan, nhất là đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan phụ trách Đảng bộ Viện, nên công tác đảng của Đảng ủy Viện ngày càng đi vào nề nếp, đảng viên và quần chúng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy Viện thường xuyên cập nhật tình hình thực tiễn công tác và có hướng dẫn kịp thời để công tác tuyên truyền, tuyên giáo được đi vào chiều sâu, nghiệp vụ công tác đảng cho các Bí thư chi bộ trực thuộc cũng được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Trong năm 2019, Viện được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện tổng cộng 44 nhiệm vụ, trong đó có 22 nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và 22 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Bộ.

Đến nay, đã hoàn thành 40 nhiệm vụ (trong đó có 18/22 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ), 03 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong năm 2020, 01 nhiệm vụ chuyển cho đơn vị khác, còn các nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của Bộ đã hoàn thành.

Công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 được thực hiện tốt.

Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10, 11 khóa XII; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt  việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19 Trung ương 6 khóa XII: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” tại đảng bộ, chi bộ; thực hiện tốt lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Trong năm 2019, Đảng ủy Viện đã tổ chức kết nạp được 01 quần chúng vào Đảng, cử 02 đảng viên dự bị tham dự lớp đảng viên mới và 03 quần chúng ưu tú tham dự lớp nhận thức về Đảng, tiếp nhận 01 Nghị quyết về công tác phát triển Đảng.

Tính đến thời điểm hiện nay, Viện chưa có trường hợp, vụ việc nào xảy ra có liên quan đến việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, sổ sách ghi chép, hoạt động quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp; chưa có và chưa phát hiện chi bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm theo các quy định của Đảng.

Các tổ chức đoàn thể đã cơ bản hoàn thành các nội dung hoạt động trong năm 2019.

Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 của Đảng bộ: Có 02 đơn vị đề xuất là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Năm 2020 được coi là năm cuối cùng của việc thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực và mặt trận của đất nước và cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, công tác điều hành và công tác chính trị tư tưởng của các cấp lãnh đạo cần phải quán triệt thực hiện cụ thể ngay từ đầu năm.

Đảng bộ Viện đã đề ra các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng:

- Đảng bộ Viện và các chi bộ tiến hành Đại hội theo đúng quy định.

- 100% các cấp ủy đảng tham dự các Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và tham gia tập huấn công tác đảng do Đảng bộ cơ quan tổ chức.

- 100% cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, cơ quan có chương trình, kế hoạch công tác theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

- Phát triển đảng cho 01 quần chúng ưu tú .

- Làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị.

- Cử 01 đảng viên dự bị tham dự lớp đảng viên mới.

- Cử từ 2-3 quần chúng ưu tú tham dự lớp nhận thức về đảng.

- Chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên nghỉ hưu, đảng viên chuyển công tác và đi học dài hạn theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, đưa ra các nhóm giải pháp phù hợp cho việc triển khai và thực hiện công tác đảng năm 2020 tại Đảng bộ Viện

Đồng chí Hoàng Văn Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe phần góp ý, ý kiến tham gia của các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể trong Viện đóng góp ý kiến và thể hiện mong muốn đối với Đảng ủy Viện trong công tác đảng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển đảng,… của Đảng bộ Viện năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan phụ trách Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Ý kiến tập trung việc đánh giá quá trình công tác và kết quả đạt được năm 2019 của Đảng bộ Viện. Trên cơ sở kết quả này, Đảng ủy cấp trên mong Đảng bộ Viện tiếp tục phát huy hơn nữa trong năm 2020.

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan phụ trách Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Viện, đồng chí Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, các ý kiến tham gia tại Hội nghị, dự thảo nội dung và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đảng viên năm 2020.

Đồng chí Trần Kim Chung phân công nhiệm vụ tiếp theo cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện và đôn đốc các Chi bộ thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác năm 2020.

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 diễn ra trong không khí sôi nổi và thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để công tác đảng năm mới 2020 có nhiều điểm sáng và ngày càng phát triển./.

 

Nguồn: Hoàng Văn Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương