Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh ở Việt Nam
Nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh ở Việt Nam

29/03/2019 - 4305 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh ở Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đề xuất chính sách thúc đẩy tạo việc làm xanh trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của đề tài: (1) Hệ thống và luận giải cơ sở lý luận về việc làm xanh và các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh; (2) Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy tạo việc làm xanh và rút ra bài học cho Việt Nam; (3) Phân tích đánh giá thực trạng việc làm xanh ở Việt Nam; (4) Đề xuất chính sách thúc đẩy tạo việc làm xanh phù hợp với bối cảnh và thực tiễn của Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu một số yếu tố chính ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh ở Việt Nam

Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

- Về không gian:

Nghiên cứu vấn đề tạo việc làm xanh và các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh ở Việt Nam. Xem két kinh nghiệm tạo việc làm xanh của Trung Quốc, Cộng hòa liên bang Đức và Braxin.

- Về thời gian: Phân tích thực trạng việc làm xanh tại Việt Nam từ năm 2012 khi Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành cho đến nay; đề xuất chính sách và giải pháp thúc đẩy tạo việc làm xanh ở Việt Nam đến năm 2030.

- Về nội dung: Đề tài tập trung chủ yếu vào làm rõ cơ sở lý luận về tạo việc làm xanh, xác định các yếu tố tác động đến tạo việc làm xanh ở Việt Nam và đề xuất khuyến nghị chính sách liên quan.

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Cách tiếp cận của đề tài: Từ góc độ vai trò của Nhà nước đối với tạo việc làm xanh trong phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh. Quy trình nghiên cứu tổng quát của đề tài như sau:

Bước 1: Nghiên cứu, rà soát cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy tạo việc làm xanh, đặc biệt là các kinh nghiệm liên quan đến ban hành chính sách, phân bổ ngân sách, đào tạo nguồn nhân lực v.v. nhằm phát triển việc làm xanh.

Bước 2: Phân tích thực trạng tạo việc làm xanh tại Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh ở Việt Nam trong thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bước 3: Trên cơ sở phân tích bối cảnh, so sánh kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy tạo việc làm xanh cho Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính là chủ yếu, như sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu thứ cấp, so sánh, đối chiếu; sử dụng các phương pháp phân tích, chứng minh, thống kê, miêu tả, thống kê so sánh trong nghiên cứu thực trạng

Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương pháp chuyên gia tham gia các hội thảo, hội nghị, thảo luận trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, việc làm xanh và các vấn đề có liên quan.

6. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh và kinh nghiệm quốc tế

Chương 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh ở Việt Nam

Chương 3. Một số hàm ý chính sách về thúc đẩy tạo việc làm xanh ở Việt Nam

 

 


Tin tức khác