Đoàn thể

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021.

14/03/2019 - 1698 lượt xem

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021.

File đính kèm:

Tài liệu hướng dẫn bộ chỉ số Doing Business

-Tài liệu hướng dẫn bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0

-Biểu mẫu hướng dẫn chuẩn bị báo cáo quý về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết