Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Mai Bắc Mỹ)
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Mai Bắc Mỹ)

03/10/2018 - 5134 lượt xem

Đề tài: “Chính sách huy động nguồn lực tài chính phát triển kinh tế xanh Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Họ và tên tác giả: Mai Bắc Mỹ

Khóa: 11          Mã NCS: 62.186

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                Mã số chuyên ngành: 9 34 04 10

Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Công Sách

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Tóm tắt luận án

- Luận án


Tin tức khác