Xuất bản phẩm

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Một số vấn đề về thực trạng và giải pháp

30/05/2018 - 602 lượt xem

Bài viết tổng quan thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian qua. Đồng thời phân tích tác động của vốn FDI tới phát triển kinh tế xã hội. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, đảm bảo phát triển bền vững của nền kinh tế.

Từ khoá: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư

Bài viết do ThS. Tạ Minh Thảo - Ban Chính sách Đầu tư, CIEM thực hiện

 
Nội dung chi tiết xem tại đây: