Xuất bản phẩm

Chính sách cạnh tranh của Việt Nam: Vấn đề và hướng xử lý

29/05/2018 - 462 lượt xem

Với hơn 30 năm đổi mới kinh tế, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và hoàn thiện góp phần làm cho nền kinh tế Việt Nam có tính cạnh tranh và hiệu quả hơn. Xét theo các nội dung của chính sách cạnh tranh quốc gia theo kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng cũng đặt ra hàng loạt vấn đề phải cần xem xét. Qua việc phân tích thành tựu và một số vấn đề đặt ra của chính sách cạnh tranh ở Việt Nam, bài viết đưa ra một số định hướng xử lý.

Từ khoá: Chính sách cạnh tranh, Việt Nam

Bài viết do TS. Nguyễn Thị Luyến - Ban Thể chế kinh tế, CIEM thực hiện

Nội dung chi tiết xem tại đây:

ChinhsachcanhtranhcuaVN