Nghiên cứu

Hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam

02/06/2018 - 1338 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Cương - Nghiên cứu viên, Ban Chính sách Dịch vụ công

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của Đề tài là đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam trong những năm tới đây. Để thực hiện mục tiêu này, Đề tài đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện đó là:

- Một số vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức.

- Phân tích thực trạng chính sách và quy trình tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam thời gian qua.

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

* Đối tượng nghiên cứu: Chính sách và quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam.

* Phạm vi nghiên cứu: Nội dung đề tài tập trung vào việc đánh giá chính sách và quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với việc đánh giá về chính sách, Đề tài sẽ tập trung đánh giá giá chính đóng và chính sách hưởng. Đối tượng thụ hưởng chính sách ở đây sẽ tập trung là các lao động phí chính thức bao gồm các hộ nghèo, nhóm yếu thế, lao động trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp. Đề tài sẽ không xem xét đến các hình thức bảo hiểm thương mại.

4. Phương pháp nghiên cứu

- (i) Phân tích kết hợp với tổng hợp các nghiên cứu, kết quả nghiên cứu từ các công trình có liên quan và các công trình/báo cáo đánh giá về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức;

- (ii) Phương pháp thống kê, phân tích các số liệu thứ cấp;

- (iii) Phân tích cụ thể dựa vào việc đánh giá 2 chủ thể liên quan gồm cơ quan quản lý nhà và người lao động phi chính thức trong việc tham gia dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

- Mở đầu

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức.

- Chương 2: Thực trạng chính sách và quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam trong thời gian qua.

- Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam trong những năm tới.

- Kết luận