Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Lê Duy Bình)

02/11/2017 - 10278 lượt xem

Đề tài: Tích tụ vốn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam”

Tác giả: Lê Duy Bình

Khóa: 10                                Mã NCS: 62.161

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

 Mã số chuyên ngành: 62 34 04 10.

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Nguyễn Đình Cung
PGS. TS. Chu Tiến Quang

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Luận án

- Tóm tắt luận án

- Trang thông tin về điểm mới của Luận án