Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Vũ Thanh Nguyên)

11/10/2017 - 3749 lượt xem

Đề tài luận án: Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương

Tác giả: Vũ Thanh Nguyên
Mã NCS: 62.147            Khóa: 8
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế   Mã số: 62.34.04.10
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Xuân Đình

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin 

- Tóm tắt

- Luận án