TIN TỨC - SỰ KIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban năm 2017

27/09/2017 - 1815 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi tuyển thí điểm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban năm 2017 (theo Quyết định số 1318/QĐ-BKHĐT, ngày 21/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương).

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

1.     Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển:

a)       Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Các đối tượng tại điểm a, khoản 1 ở trên chỉ được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

-  Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

-  Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

-  Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan, đơn vị sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

b)      Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cùng lĩnh vực thì được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

c)       Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a và điểm b nêu trên, nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

2.     Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

a)       Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Viện và có thể không phải là đảng viên) được tập thể lãnh đạo của Viện đề cử và được cấp ủy của Viện đồng ý bằng văn bản.

b)       Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển ở trên, nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc) và chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh Phó Trưởng ban và tương đương.

3.     Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

a)     Quyền của người tham gia dự tuyển

-  Được cơ quan tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.

-  Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.

-  Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định sau khi đạt kết quả tuyển chọn, được cấp ủy, tập thể lãnh đạo Viện thông qua và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả tuyển chọn.

b)    Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

-  Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

-  Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a)       Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tuyển chọn (theo quy định tại Hướng dẫn số 642/HD-BKHĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

b)      Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, bao gồm:

-  Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

-  Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định:

-  Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

-  Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

-   Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu quy định tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

-   Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền công chứng (nếu là văn bằng do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được dịch công chứng sang tiếng Việt kèm Giấy công nhận văn bằng được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp);

-  Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

-  Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

-  Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác đến thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển;

-  Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

1.       Thi viết:

a)       Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển ; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

b)       Thời gian thi viết: 180 phút

c)        Thang điểm: 100 điểm

d)       Người dự tuyển được quyền đề nghị chấm phúc khảo bài thi viết theo quy định.

2.       Thi trình bày Đề án (chỉ những thí sinh có điểm bài thi viết từ 50 điểm trở lên mới được tham gia trình bày Đề án)

a)       Nội dung thi trình bày Đề án gồm:

-           Kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực và kỹ năng xây dựng đề án, trình bày và bảo vệ các nội dung trong đề án nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn của vị trí tuyển chọn.

-            Trình bày chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

b)       Thời gian trình bày Đề án: tối đa 45 phút

c)        Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án: từ 60 phút đến 90 phút.

d)       Thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn: không quá 05 phút

e)        Thang điểm: 100 điểm. Cơ cấu điểm gồm 03 phần như sau:

(1) Xây dựng đề án: 20 điểm

(2)  Bảo vệ đề án: 40 điểm

(3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm

(g)         Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

IV. SỐ LƯ­ỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN CHỌN

- Vị trí Trưởng ban Chính sách kinh tế vĩ mô: 01

- Vị trí Phó Trưởng ban Chính sách kinh tế vĩ mô: 01

- Vị trí Phó Trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh: 01

- Vị trí Phó Tổng biên tập Tạp chí Quản lý kinh tế: 01

V. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, THỜI GIAN THI

          Địa điểm thi: Tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

          Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h30 ngày 28/9/2017 đến 16h30 ngày 16/10/2017

          Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Nhân sự, Văn phòng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

          Thời gian dự kiến thi viết và bảo vệ Đề án:

-  Thi viết: Ngày 10-11/11/2017

-  Bảo vệ Đề án: 17-18/11/2017

VI. LỆ PHÍ THI

- Lệ phí thi: Không thu bất kỳ khoản lệ phí nào.

Mọi thông tin xin liên hệ ông Lê Thanh Tùng, Chánh Văn phòng, số điện thoại: (84) 80. 43165.

Tệp đính kèm:

- QĐ phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo