Dự án Sida

Dự án : Nghiên cứu năng lực của Chính phủ Việt Nam (giai đoạn 1 )

10/12/2012 - 2368 lượt xem

Mục tiêu:

Mục tiêu tổng thể: nhằm mục đích hỗ trợ cho quá trình cải cách của Chính phủ Việt Nam, tập trung vào việc thay đổi vai trò quản lý và chức năng của nhà nước. Có 2 phương pháp tiếp cận. Một là thực hiện các nghiên cứu về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và năng lực của Chính phủ Việt Nam hiện nay. Hai là nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải cải cách vai trò và chức năng của Chính phủ Việt Nam nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới của đất nước. Hai phương pháp trên có hỗ trợ qua lại lẫn nhau .

Mục tiêu cụ thể

 • Mô tả năng lực của bộ máy tổ chức trên phương diện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, quản lý hành chính (vấn đề thanh toán, kế toán và kiểm soát tài chính), nguồn lực,... và đánh giá chất lượng của các hoạt động theo vai trò, chức năng chính và cơ cấu tổ chức hiện tại.
 • Đánh giá hệ thống văn hóa làm việc .
 • Xây dựng sự đồng thuận và sự hiểu biết chung về nhu cầu cần xây dựng tầm nhìn thể chế giữa các Bộ trưởng và cán bộ chủ chốt.

2.         Các hoạt động và kết quả:

 • Báo cáo mô tả năng lực thể chế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam trên phương diện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, quản lý hành chính và nguồn lực,...
 • Báo cáo về chất lượng các hoạt động theo vai trò, chức năng chính của các tổ chức  cũng như cơ cấu tổ chức của các tổ chức đó;
 • Các nghiên cứu được tiến hành theo 3 khía cạnh chính như mô tả dưới đây :

Khía cạnh 1: Xây dựng sự đồng thuận và hiểu biết chung về vai trò của nhà nước Việt Nam thông qua :

 • Rà soát chức năng quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường;
 • Đánh giá những khoảng trống trong những chức năng hiện nay của Chính phủ so với những yêu cầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường hội nhập toàn cầu;
 • Đánh giá những khoảng trống về cơ cấu tổ chức hiện nay của Chính phủ so với các yêu cầu của một Chính phủ với vai trò và chức năng mới;
 • Phân tích các vấn đề của Chính phủ hiện nay trên phương diện phân cấp và trao quyền;

Khía cạnh 2: Xây dựng sự đồng thuận và hiểu biết chung về các nguyên tắc và trình tự làm việc của Chính phủ trong bối cảnh Nhà nước với chức năng và nhiệm vụ mới, thông qua:

 • Phân tích các cơ chế phối hợp theo chiều dọc và chiều ngang trong hệ thống cơ quan Chính phủ;
 • Phân tích cơ chế giám sát và đánh giá nội bộ và từ bên ngoài;
 • Phân tích mối quan hệ giữa Đảng, Chính phủ và Quốc hội.

Khía cạnh 3: Xây dựng sự đồng thuận và hiểu biết chung của Chính phủ về nguồn nhân lực, thông qua:

 • Phân tích các cơ chế tuyển dụng hiện nay;
 • Phân tích cơ chế quản lý và đánh giá;
 • Phân tích hệ thống tiền lương, tiền công
 • Phân tích cơ chế khuyến khích, đề bạt.
 • Khuyến nghị các chủ đề cốt lõi nghiên cứu tiếp theo cho chương trình xây dựng năng lực cho pha tiếp

3. Cơ quan thực hiện và thời gian thực hiện

            - Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

            - Cơ quan quản lý chuyên nghiệp (PM)

            - Từ tháng 11/2010 – 6/2011