Dự án Sida

Dự án: Hỗ trợ quá trình xây dựng tầm nhìn của Chính phủ và lộ trình thực hiện (giai đoạn 2)

11/12/2012 - 2327 lượt xem

Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể: nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực thi công tác quản lý công của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Mục tiêu cụ thể:

  • Đổi mới cơ cấu Chính phủ dựa trên tái sắp xếp Chính phủ và sửa đổi các chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ để đáp ứng các yêu cầu đề ra trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và trong bối cảnh hội nhập toàn cầu;
  • Đổi mới cách thức làm việc để nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động quản lý công;
  • Nâng cao chất lượng của cán bộ công chức của Chính phủ.

2.         Các hoạt động và kết quả:

          Một loạt các nghiên cứu được thực hiện với các chủ đề xung quanh 3 nhóm cấu phần chính, đó là:

          Cấu phần 1: Đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức của Chính phủ Việt Nam trên cơ sở xác định vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và chuyển đổi nền kinh tế thị trường

          Cấu phần 2: Đổi mới hoạt động của bộ máy chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý

          Cấu phần 3: Hoàn thiện chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Chính phủ

  • Báo cáo chính về “Hỗ trợ quá trình xây dựng tầm nhìn của Chính phủ và lộ trình thực hiện
  • Xây dựng và tạo sự đồng thuận, hiểu biết chung về tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn giữa các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức chính phủ,…

3. Cơ quan thực hiện và thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện Dự án gồm:

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Nội Vụ

- Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW còn thực hiện chức năng điều phối dự án.

- Thời gian: 2 năm (2012-2013)