Tài liệu hội thảo

Báo cáo năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam - Kết quả điều tra năm 2013

12/11/2014 - 4337 lượt xem

Toàn văn báo cáo

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.