Thông tin chuyên đề

Số 1 - 2004

25/03/2004 - 1816 lượt xem

Phần mở đầu: Tầm quan trọng và tác động của việc cải cách DNNN đối với việc gia nhập WTO.


Phần I: Tình hình cải cách DNNN.


     1. Chủ trương về cải cách DNNN


     2. Những kết quả đạt được


           2.1-Từ 1991 đến trước Đại hội IX năm 2001


           2.2-Từ sau Đại hội IX năm 2001 đến hết năm 2003


     3. Những yếu kém và khó khăn


     4. Thực trạng DNNN và khoảng cách so với yêu cầu gia nhập WTO


     5. Nguyên nhân của những yếu kém và khó khăn


     6. Những lợi ích và thách thức của việc gia nhập WTO


Phần II: Một số giải pháp.


Phần kết luận: Triển vọng của việc cải cách DNNN đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO.


Phần tóm tắt tiếng Anh.