Thông tin chuyên đề

Số 2 - 2004

25/03/2004 - 1806 lượt xem

I. Đặt vấn đề

II. Những điểm không phù hợp trong chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Nhà nước và của nền hành chính

1. Sự can thiệp hành chính thái quá và vô lý của các cơ quan Nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể kinh tế.

2. Tình trạng bao cáp tràn lan cho doanh nghiệp Nhà nước

3. Tình trạng cơ quan Nhà nước sách nhiễu và gây khó khăn cho nhân dân và doanh nghịêp

4. Sự thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm giải trình của hệ thống thể chế và nền hành chính

III. Phương hướng đổi mới chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Nhà nước và của nền hành chính ở nước ta trong thời gian tới

1. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công cuộc cải cách hành chính

2. Giảm thiểu bao cấp, bảo hộ và độc quyền của doanh nghiệp Nhà nước, tạo sự bình đẳng với khu vực tư nhân

3. Xóa bỏ sựcan thiệp hành chính vô lý và có hại của các cơ quan Nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

4. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và nâng cao sự tham gia và giám sát của nhân dân

5. Tác dụng của những biện pháp đổi mới, cải cách trên đây đối với việc đáp ứng yêu cầu gia nhập và là thành viên WTO của Việt Nam

IV. Kết luận

Tóm tắt tiếng Anh