Thông tin chuyên đề

Số 3 - 2004

25/03/2004 - 1767 lượt xem

I Đặt vấn đề

II. Tình hình thị trường bất động sản (BĐS) ở Việt Nam

II.1. Những bước phát triển của thị trường BĐS (kể cả quyền sử dụng đất) ở nước ta trong thời gian qua

II. 2. Những đóng góp của thị trường BĐS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta

III.3. Những khiếm khuyết và hạn chế của thị trường BĐS ở nước ta trong thời gian qua

III. Phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam

III.1. Những tư tưởng và chủ trương cơ bản để phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam

III.2. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường sơ cấp về quyền sử dụng đất

III.3. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường thứ cấp về quyền sử dụng đất và các BĐS gắn liền với đất

III.4. Hoàn thiện môi trường pháp lý về thị trường BĐS

III.5. Nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước đối với đất đai và BĐS

III.6. Một số giải pháp tài chính nhằm phát triển thị trường BĐS

III.7. Tác động tích cực của những giải pháp trên đây đối với việc đáp ứng các yêu cầu của việc Việt Nam gia nhập và là thành viên WTO

IV. Kết luận

V. Tóm tắt tiếng Anh