Thông tin chuyên đề

Số 7 - 2006

25/03/2006 - 1087 lượt xem


2. Nguyên nhân của sự hạn chế trong tổ chức và hoạt động của các hội

3. Những vấn đề chính cần giải quyết

3.1 Nhận thức đúng vai trò của hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

3.2 Việc thành lập hội đã và đang trở thành một yêu cầu của nhân dân, của thực tế cuộc sống

3.3 Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm cho hội được thành lập và hoạt động thuận lợi, hiệu quả

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI

1. Đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các hội

1.1 Coi hội là đối tác tin cậy của Nhà nước

1.2 Nhà nước làm đúng những công việc theo chức năng của Nhà nước

1.3 Nhà nước hợp tác với hội trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1.4 Nhà nước hợp tác với hội thúc đẩy việc thực hiện xã hội hoá dịch vụ công

2. Phát huy vai trò chủ động sáng tạo trong hoạt động của hội

2.1 Xác định rõ hội thành lập và hoạt động nhằm trước hết vì lợi ích của hội viên

2.2 Lấy lợi ích của hội viên để định rõ mục tiêu, chương trình, nội dung hoạt động của hội

2.3 Chống bệnh hành chính hoá các hội

2.4 Tăng cường quan hệ tin cậy với các cơ quan nhà nước và các các tổ chức khác có liên quan

2.5 Nâng cao năng lực và trình độ chuyên nghiệp của cán bộ hội

TÀI LIỆU THAM KHẢO