Thông tin chuyên đề

Số 8 - 2006

25/03/2006 - 1208 lượt xem

I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI Ở VIỆT NAM

1. Sự hình thành các hội ở Việt Nam

2. Đặc điểm hoạt động của các hội ở Việt Nam hiện nay

II. THỰC TRẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC HỘI.

1. Một số nhận xét về vai trò của các hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước
PHẦN I – VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1- Quan niệm hiện nay về doanh nghiệp nhà nước

2- Doanh nghiệp Nhà nước là một bộ phận cấu thành của Kinh tế Nhà nước

3 - Vai trò của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng và đầu tư của Nhà nước

PHẦN II – ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ, SỨC CẠNH TRANH CỦA DNNN

1 - Xác định lại phạm vi và qui mô doanh nghiệp nhà nước

2 - Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đảm bảo định hướng có hiệu quả, không thất thoát, không phải là tư nhân hoá

2.1-Cổ phần hoá không phải là tư nhân hoá

2.2- Cổ phần hoá giảm thiểu thất thoát tài sản của Nhà nước

3 - Hướng cơ bản trong sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến 2010

PHẦN III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNN

1 – Những khó khăn của doanh nghiệp nhà nước cần tháo gỡ

2 – Những giải pháp để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước

2.1- Đối với Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu

2.2- Đối với doanh nghiệp

LỜI KẾT