Thông tin chuyên đề

Số 9 - 2006

25/03/2006 - 1173 lượt xem

I. Khái niệm về tiến bộ và công bằng xã hội

I.1.Tiến bộ xã hội

I.2. Công bằng xã hội

II. Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề rút ra cho Việt Nam

II.1. Kinh nghiệm quốc tế

II.1.1. Mối quan hệ giữa phát triển và tiến bộ, công bằng xã hội

II.1.2. Toàn cầu hoá với phát triển, tiến bộ và công bằng xã hội.

II.2. Những kinh nghiệm cho Việt Nam

III. Thực trạng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong chính sách phát triển ở nước ta

III.1. Về nhận thức

III.2. Kết quả đạt được về phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

III.3. Những yếu kém

III.4. Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội

IV. Kiến nghị một số biện pháp cho 5 năm 2006 - 2010.

IV.1. Phát triển kinh tế

IV.2. Giải quyết việc làm

IV.3. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chính sách an sinh xã hội

IV.4. Đổi mới cơ chế quản lý và cung ứng các dịch vụ công cộng

IV.5. Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

IV.6. Cải thiện và bảo vệ môi trường

IV.7. Phòng, chống tham nhũng

Tài liệu tham khảo