Thông tin chuyên đề

Số 01 - 2007

25/03/2007 - 1192 lượt xem

MỤC LỤC

I. Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020

II. Hợp tác đa phương và song phương

1. Những hiệp định hợp tác đa phương

2. Các hiệp định hợp tác song phương

III. Một số chính sách, giải pháp

1. Giải quyết tốt một số vấn đề xã hội

2. Văn hoá

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật

4. Một số chính sách kinh tế vĩ mô

5. Nâng cao năng lực cạnh tranh

6. Cải thiện và bảo vệ môi trường