Thông tin chuyên đề

Số 05 - 2007

25/03/2007 - 1178 lượt xem

A- QUAN NIỆM VÀ THỰC TIỄN TRÊN THẾ GIỚI VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I-LIÊN HIỆP QUỐC VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Chủ trương và chính sách của Liên hiệp quốc

2. Ý nghĩa của các hoạt động của Liên hiệp quốc về vấn đề môi trường

II- QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI
1. Môi trường và tăng trưởng kinh tế

2. Môi trường và công bằng xã hội

III- KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Singapore

2. Trung quốc

B- QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG VÀ THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM VỀBẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I- QUAN ĐIỂM VÀ CHỦ TRƯƠNG

II- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Thành tựu
2. Thực trạng ô nhiễm và những hậu quả do bị tàn phá môi trường

3. Nguyên nhân yếu kém

IV- QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI, 2010- 2020

1. Về quan điểm, chủ trương

2. Những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường.

3. Các biện pháp thực hiện

C- KẾT LUẬN