Thông tin chuyên đề

Số 10 - 2007

25/03/2007 - 1561 lượt xem

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1. Phát triển con người

2. Phát triển nguồn nhân lực.

3. Mối quan hệ giữa phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực.

II. VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

1. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực và phát triển con người trong quá trình phát triển: lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế

2. Nhận thức về vai trò của phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh CNH-HĐH của Việt Nam.

III. CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM

1. Phương hướng chung.

2. Phát triển giáo dục và đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực và nguồn lực con người

3. Tạo nhiều việc làm cho người lao động.

4. Sử dụng đúng, có chính sách đãi ngộ đích đáng, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại nơi làm việc và trong xã hội

5. Xây dựng môi trường xã hội thuận lợi

6. Giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích.

KẾT LUẬN