Thông tin chuyên đề

Số 04 - 2011

25/03/2011 - 2067 lượt xem

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÔNG Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM VỪA QUA

1.1. Tầm quan trọng và tác dụng về kinh tế - xã hội của đầu tư công

1.2. Khối lượng và hiệu quả của đầu tư công

1.2.1. Đóng góp của khu vực kinh tế nhà nước cho GDP không tương xứng với khối lượng vốn đầu tư

1.2.2. Hệ số ICOR đầu tư cao, nhất là đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước

1.2.3. Khối lượng đầu tư lớn – hiệu quả đầu tư thấp góp phần duy trì dai dẳng mô hình quá thiên về tăng trưởng theo chiều rộng

1.2.4. Tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư công đang là “điểm nóng”

2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÔNG: XEM XÉT THEO LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ VÀ CHỦ THỂ ĐẦU TƯ

2.1. Xem xét theo loại hình đầu tư công

2.1.1. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

2.1.2. Đầu tư sản xuất

2.1.3. Đầu tư thương mại và một số dịch vụ

2.1.4. Đầu tư tài chính – tiền tệ

2.1.5. Đầu tư ra nước ngoài

2.1.6. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

2.1.7. Đầu tư cho y tế và an sinh xã hội

2.2. Xem xét theo chủ thể đầu tư

2.3. Nhận xét đánh giá chung

3. CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN GIẢM KHỐI LƯỢNG, TĂNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG

3.1. Giảm khối lượng đầu tư công

3.2. Nâng cao hiệu quả đầu tư công

3.3. Gắn kết giữa giảm khối lượng, tăng hiệu quả đầu tư công với các chủ trương, biện pháp khác

KẾT LUẬN