Sách

Các sách xuất bản năm 2001

20/03/2001 - 3309 lượt xem

Kinh tế tri thức - Vấn đề và giải pháp: Kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển/Viện NCQLKTTW, Trung tâm TT-TL. – Hà Nội: Thống kê, 2001

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa/Vũ Quốc Tuấn, Hoàng Thu Hoà (chủ biên). – Hà Nội:Thống kê, 2001

Nghèo đói và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam/Lê Xuân Bá, Chu Tiến Quang (chủ biên). – Hà Nội: Nông nghiệp, 2001

Kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển/Lê Xuân Bá, Chu Tiến Quang. – Hà Nội: Nông nghiệp, 2001

Việc làm ở nông thôn: Thực trạng và giải pháp/Chu Tiến Quang (chủ biên). – Hà Nội: Nông nghiệp, 2001

Sự giàu và nghèo của các dân tộc/David S. Landes. – Hà Nội: Thống kê, 2001