Sách

Các sách xuất bản năm 2002

20/03/2002 - 3297 lượt xem

Kinh tế Việt nam năm 2001/Viện NCQLKTTW. – Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2002
Phát triển là quyền tự do/Amartya Sen. – Hà Nội: Thống Kê, 2002

Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. – Hà Nội: Giao thông vận tải, 2002

Các văn bản có liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. – Hà Nội: Thống kê, 2002