Sách

Các sách xuất bản năm 2003

20/03/2003 - 3327 lượt xem

Môi trường kinh doanh ở nông thôn Việt Nam/Lê Xuân Bá, Chu Tiến Quang (chủ biên). – Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003

Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp - Tập 1. – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2003

Các tranh chấp điển hình liên quan đến Luật Doanh nghiệp. - Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2003

Quản lý doanh nghiệp. – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2003

Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc. – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2003

Đổi mới cơ chế quản lý khoa học công nghệ ở Việt Nam. – Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2003

Kỷ yếu hội thảo “Các ảnh hưởng xã hội của việc Việt Nam gia nhập WTO”. – Hà Nội: CIEM, 2003

Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam/Lê Xuân Bá (chủ biên). – Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2003

Một số vấn đề về phát triển thị trường lao động ở Việt Nam. – Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2003

Kinh tế Việt Nam 2002/Viện NCQLKTTW. – Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2002

Các vấn đề pháp lý và thể chế về chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh. – Hà Nội:Giao thông vận tải, 2002