Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ

06/01/2014 - 8641 lượt xem

---------------------------------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Họ và tên tác giả: Hà Văn Dương                                            Mã NCS: 62119                  Khóa: 5

Đề tài luận án: Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                                   Mã số: 62.34.04.10

Người hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Mạnh Hải                      Người hướng dẫn 2: TS. Lê Xuân Sang

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án bổ sung, hoàn thiện thêm cơ sở lý luận, luận cứ khoa học về dạng hóa HĐTD và QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Đặc biệt, vận dụng ma trận Ansoff vào việc chọn phương hướng và chọn loại đa dạng hóa HĐTD. Lựa chọn các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN và xác định các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

2. Vận dụng kinh nghiệm của các nước Châu Á có điều kiện tương đồng với Việt Nam và kết hợp được kinh nghiệm quốc tế với tình hình cụ thể ở Việt Nam.

3. Đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD trong giai đoạn 2006-2012 qua các tiêu chí về số lượng về quy mô về tốc độ tăng trưởng và về an toàn. Đồng thời, đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012 dựa trên các tiêu chí về tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính phù hợp, tính công bằng và tính bền vững.

4. Qua phân tích thực trạng, đánh giá những thành tựu đạt được, các hạn chế, bất cập cần khắc phục và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020, bao gồm các nhóm giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý, về định hướng phát triển của Nhà nước, về điều tiết của Nhà nước, về kiểm tra, thanh tra giám sát của Nhà nước.

5. Qua đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị có thể áp dụng thành công trong thực tiễn, nhất là việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến từng hình thức cấp tín dụng phù hợp với Luật các TCTD năm 2010. Do vậy, thực hiện đồng thời các giải pháp sẽ có những tác động tích cực đến quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM trong phạm vi cả nước nói chung và của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM nói riêng.

 

Hà nội, ngày    tháng 12   năm 2013

Nghiên cứu sinh

 

 

 

HÀ VĂN DƯƠNG

 
Tệp đính kèm: