Đề án "Tăng cường đầu tư và trợ phát triển chính thức trong quan hệ hợp tác giữa ASEAN và khối hợp tác kinh tế Úc - New Zealand" (2001) báo cáo Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quôc tế
Nghiên cứu

Đề án "Tăng cường đầu tư và trợ phát triển chính thức trong quan hệ hợp tác giữa ASEAN và khối hợp tác kinh tế Úc - New Zealand" (2001) báo cáo Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quôc tế

18/03/2011 - 3692 lượt xem

Báo cáo đưa ra kiến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư và thương mại giữa Việt nam và khối liên kết kinh tế CER. Đã báo cáo Uỷ ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế.


Tin tức khác