Nghiên cứu

Đề án "Tập đoàn kinh tế" trình Chính phủ

18/03/2011 - 5750 lượt xem

Nội dung của đề án đang được xây dựng bao gồm các phần sau: Sự cần thiết và mục tiêu của đề án; Thực trạng và yêu cầu đổi mới, phát triển một số tổng công ty thành tập đoàn kinh tế; Phương hướng và giải pháp phát triển tập đoàn kinh tế; Tổ chức thực hiện; Nghiên cứu tổng hợp về mô hình tập đoàn, đặc điểm và phương thức hình thành tập đoàn trên thế giới.
Việc xây dựng Đề án góp phần tạo cơ sở cho việc hướng dẫn các Tổng công ty làm thí điểm có cơ sở xây dựng đề án để thực hiện định hướng “Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở các tổng công ty nhà nước, có sự tham gia của các thành phần kinh tế,… trong một số lĩnh vực có điều kiện, có thế mạnh, có khả năng phát triển để cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả” (Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX).