ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ, CHÍNH PHỦ

Rà soát, nghiên cứu và đề xuất các ý kiến bổ sung cho việc xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO, khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân

18/03/2011 - 16284 lượt xem

Phần 1. Một số khái niệm

Sản xuất trong nước; người tiêu dùng trong nước; hàng hóa sản xuất trong nước; chính sách bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước; chính sách bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong nước; chính sách khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân.

Phần 2. Thực trạng

Sản xuất trong nước; tiêu dùng trong nước; chính sách bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong nước; chính sách khuyến khích định hướng tiêu dùng của người nhân dân.

Phần 3. Các đề xuất chủ yếu

Quan điểm; giải pháp bổ sung, đổi mới chính sách bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong nước, định hướng tiêu dùng của dân nhân.

Phần 4. Tổ chức thực hiện

Phần này quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, của Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Tóm lại, báo cáo này giới hạn phạm vi nghiên cứu vào người tiêu dùng là cá nhân, với lý do tên gọi của báo cáo chỉ đề cập đến người tiêu dùng là nhân dân.