Nghiên cứu

Soạn thảo dự thảo Nghị định số 63/2001/NĐ-CP

18/03/2011 - 2612 lượt xem

Nghị định nhằm thể chế hoá định hướng của Đảng về thực hiện chế độ công ty trách nhiệm hữu hạn đối với DNNN và hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (1999) đối với việc chuyển đổi DNNN, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội thành công ty TNHH.
Nội dung Nghị định quy định về tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên, về điều kiện, trình tự và thủ tục chuyển đổi các doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục giữ 100% vốn thành công ty TNHH một thành viên.