Nghiên cứu

Soạn thảo Dự án Luật Doanh nghiệp Nhà nước (sửa đổi)

18/03/2011 - 2743 lượt xem

Nội dung sửa đổi bao gồm các vấn đề quan trọng như sau:
- Sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật.
- Qui định rõ về mục tiêu hoạt động của công ty nhà nước là tập trung vào hoạt động kinh doanh, chuyển từ quản lý doanh nghiệp công ích sang quản lý hoạt động công ích, mở rộng cơ chế đấu thầu hoạt động công ích.
- Sửa đổi về qui trình thành lập, điều kiện thành lập DNNN, kiểm soát chặt chẽ việc thành lập, bảo đảm các điều kiện cho DNNN hoạt động có hiệu quả ngay ở khâu thành lập DNNN.
- Qui định rõ về tài sản và quyền về tài sản của công ty nhà nước, bảo đảm công ty nhà nước có đầy đủ quyền của một pháp nhân. Nhà nước chuyển từ quản lý tài sản hiện vật như trước đây sang quản lý về giá trị đối với các hoạt động kinh doanh của công ty nhà nước (như việc đầu tư, mua, bán tài sản,...). Mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp về các mặt. Xoá bỏ các loại bao cấp, bao gồm khoanh nợ, dãn nợ, xoá nợ, bù lỗ, cấp vốn tín dụng ưu đãi đối với các hoạt động kinh doanh,...
- Bổ sung cơ chế tạo động lực mạnh mẽ hơn đối với doanh nghiệp nhà nước và trách nhiệm cao hơn đối với cán bộ quản lý về đầu tư và kết quả kinh doanh. Chế độ lương, phụ cấp và thưởng của các thành viên HĐQT gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý với kết quả kinh doanh.
- Bãi bỏ việc phân loại và quản lý theo DNNN hoạt động công ích; chuyển sang quản lý theo hoạt động công ích.
- Khẳng định HĐQT là cơ quan quản lý của doanh nghiệp, thực hiện chức năng đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, trừ những thẩm quyền được phân cấp cho các cơ quan nhà nước.
- Giảm bớt một số quyền của chủ sở hữu như quyền về định đoạt tài sản, phê chuẩn việc huy động vốn,.. bổ sung các qui định mới về nghĩa vụ của chủ sở hữu như đầu tư đủ vốn điều lệ cho DNNN, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp,...
- Bổ sung các qui định về chuyển đổi sở hữu DNNN, bao gồm cổ phần hoá, giao, bán công ty nhà nước.
- Sửa đổi và thay thế mô hình tổng công ty, trong đó qui định rõ và chặt chẽ về điều kiện thành lập, tổ chức lại đối với loại tổng công ty lập ra bằng quyết định hành chính, đồng thời tạo điều kiện để phát triển tổng công ty theo mô hình công ty mẹ – công ty con.