Nghiên cứu

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2002

18/03/2011 - 2388 lượt xem

Thông tư này hướng dẫn quy trình chuyển đổi DNNN thành công ty TNHH một thành viên, nhằm thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2001 về chuyển đổi DNNN, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành công ty trách nhiệm hưũ hạn một thành viên.