Nghiên cứu

Soạn thảo dự thảo Chỉ thị số 17/2002/CT/TTg, ngày 2-8-2002 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật DN

18/03/2011 - 2773 lượt xem

Thủ Tướng đã chỉ thị cho các Bộ : Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thủy sản; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ủy ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ Công tác thi hành Luật doanh nghiệp thực hiện những công việc cụ thể của mình để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp