Nghiên cứu

Soạn thảo dự thảo Nghị định 35/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

18/03/2011 - 2541 lượt xem

- Đối với Danh mục A: Việc xác định ngành, nghề không thống nhất dễ tạo ra sự vận dụng khác nhau, làm cho cơ quan thực hiện lúng túng. Bên cạnh đó, một số ngành, nghề không nên tiếp tục khuyến khích đầu tư do đã mất tính cạnh tranh, không có thị trường, không còn phù hợp với xu thế hiện đại hoá, công nghiệp hoá, hoặc ảnh hưởng nguyên tắc hội nhập; hoặc chưa thống nhất với ngành, nghề quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật ngành, nghề kinh tế quốc dân và đăng ký kinh doanh.
- Đối với Danh mục B và Danh mục C: Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện, xã; hàng trăm xã được bổ sung vào vùng III (xã nghèo); thực hiện chiến lược phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng IX, đáp ứng cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, yêu cầu của sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực của nền kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
- Những căn cứ và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Danh mục A:
* Không nằm ngoài 7 lĩnh vực ưu đãi đầu tư đã được quy định tại Điều 15 của Luật KKĐTTN (1998).
* Các ngành, nghề thuộc các lĩnh vực cần khuyến khích phát triển đã được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị TW IV Khóa VIII (tháng 12/1997).
* Danh mục A căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết, của Đảng, các nghị định, quyết định của Chính phủ đã ban hành về định hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn cần phát triển, như công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghiệp, văn hoá và các lĩnh vực xã hội, ...
- Những căn cứ và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Danh mục B và C
*Xây dựng một khung xét duyệt mới, bao gồm thêm tiêu chí về vấn đề xã hội và dân tộc và trình độ dân cư phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.
*Bổ sung một số huyện (theo tiêu chí đã xây dựng) có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn vào Danh mục được khuyến khích đầu tư nhằm thống nhất các cơ chế, biện pháp và hình thức ưu đãi đầu tư.
* Điều chỉnh một số huyện có điều kiện phát triển kinh tế mũi nhọn theo Chỉ thị, Nghị quyết, nhằm khuyến khích đầu tư, phát huy nội lực của địa phương.
Xuất phát từ các nguyên tắc cơ bản trên, Nghị định 35/2002/NĐ-CP với 6 Điều và Phụ lục gồm các Danh mục A, B và C đã được Chính phủ ban hành với nội dung chính: tiếp tục khẳng định chính sách khuyến khích của Nhà nước đối với đầu tư của các thành phần kinh tế; bảo hộ những dự án đã đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP; phân định rõ và thống nhất các ngành, nghề thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư với các ngành nghề được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; bổ sung, điều chỉnh một số huyện phù hợp với các quyết định điều chỉnh địa giới hành chính của Chính phủ.