Nghiên cứu

Soạn thảo dự thảo Nghị định 59/2002/NĐ-CP

18/03/2011 - 2844 lượt xem

- Bãi bỏ 4 giấy phép. Trong đó, Bộ Văn hóa và Thông tin 3; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1;
- Thay thế 11 loại giấy phép bằng phương thức quản lý khác. Trong đó Bộ Văn hóa và Thông tin 1; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2; Bộ Y tế 8.