Nghiên cứu

Đổi mới khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp huyện ở Việt Nam theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân

16/03/2012 - 3062 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Đổi mới khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp huyện ở Việt Nam theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân 

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng ban - Ban Thể chế kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất một khung kế hoạch với những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, cho các cấp xã và cấp Huyện.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp ở Việt Nam

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

-  Về không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn quốc cho cấp xã và cấp Huyện ở Việt Nam.

-  Về thời gian: Từ năm 1995 trở lại đây, từ khi những ý tưởng đầu tiên về “Đổi mới kế hoạch ở cơ sở” được triển khai ở Sơn La trong quá trình thực hiện dự án Lâm nghiệp xã hội Sông Đà (do tổ chức GTZ, Đức tài trợ).

-  Về nội dung: Đề tài giới hạn việc nghiên cứu nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp Huyện trên các lĩnh vực: (i) cung cấp dịch vụ công thiết yếu như y tế, giáo dục;  (ii) cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất trong Nông nghiệp và (iii) các nội dung về môi trường.

- Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu thứ cấp: Thu thập và tổng hợp các tài liệu về lý luận chuyển đổi nền kinh tế, lý luận hội nhập kinh tế quốc tế và phân cấp, những tài liệu về chức năng, nhiệm vụ của cấp Huyện và cấp xã trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phương pháp chuyên gia: Gặp gỡ, thảo luận để lấy ý kiến của các chuyên gia trong quản lý nhà nước ở cấp Huyện và cấp xã về cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

- Phương pháp khảo sát: Tiến hành khảo sát thực tế và làm việc nhóm địa phương tiến hành đổi mới kế hoạch cấp xã và cấp Huyện.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

Mở đầu

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về đổi mới nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp

Chương 2. Thực trạng đổi mới nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp Huyện ở Việt Nam

Chương 3. Những quan điểm chủ đạo đổi mới nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp và định hướng khung nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp Huyện

Kết luận

6. Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu

7. Báo cáo của đề tài được lưu tại: Thư viện của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.