Nghiên cứu

Nghiên cứu các hệ thống chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh trên thế giới: Phân tích vị thế của Việt Nam và một số gợi ý

17/12/2013 - 3805 lượt xem

 

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Nghiên cứu các hệ thống chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh trên thế giới: Phân tích vị thế của Việt Nam và một số gợi ý

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Minh Thảo, Phó Trưởng ban, Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu các cách tiếp cận khác nhau về đánh giá Năng lực cạnh tranh quốc gia qua các báo cáo xếp hạng toàn cầu và trong khu vực, xác định vị thế Năng lực cạnh tranh của Việt Nam, chỉ ra những nguyên nhân yếu kém dẫn tới các chỉ số thấp hạng và tụt hạng, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao Năng lực cạnh tranh của Việt Nam.      

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu Năng lực cạnh tranh quốc gia và các yếu tố cơ bản của Năng lực cạnh tranh quốc gia phản ánh thông qua các chỉ số xếp hạng Năng lực cạnh tranh trên thế giới.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

- Về không gian: nghiên cứu các báo cáo xếp hạng Năng lực cạnh tranh trên thế giới, trong đó có xếp hạng đối với Việt Nam.

- Về thời gian: nghiên cứu các báo cáo xếp hạng Năng lực cạnh tranh trên thế giới và các chỉ số xếp hạng đối với Việt Nam giai đoạn 2005-2013. Các giải pháp của đề tài được kiến nghị cho thời gian đến 2015-2020.

- Về nội dung: nghiên cứu mục đích, phương pháp luận, ý nghĩa thực tế, phân tích mặt tích cực và hạn chế của từng phương pháp, và hệ thống chỉ số của các báo cáo xếp hạng Năng lực cạnh tranh trên thế giới.

- Phương pháp nghiên cứu:

     + Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu;

     + Phương pháp chuyên gia

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

Mở đầu

Chương I: Lý thuyết về năng lực cạnh tranh quốc gia và tổng quan các báo cáo xếp hạng Năng lực cạnh tranh

Chương II: Phân tích vị thế năng lực cạnh tranh của Việt Nam qua các bảng xếp hạng

Chương III: Một số kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Kết luận

6. Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu năm 2014 đánh giá: Xuất sắc

7. Báo cáo của đề tài được lưu tại: Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.