Nghiên cứu

Chính sách tài chính cho phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

17/06/2014 - 5938 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Chính sách tài chính cho phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng ban - Ban Chính sách Dịch vụ công

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này được thực hiện nhằm kiến nghị các chính sách tài chính cho phát triển nền kinh tế xanh, bao gồm cả việc hoàn thiện các chính sách hiện có và đề xuất các chính sách mới trong thời gian từ nay đến 2030.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chính sách tài chính phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam bao gồm: Khung khổ chính sách, kinh nghiệm quốc tế, điều kiện và lộ trình áp dụng.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Nội dung: giới hạn trong việc rà soát các chính sách tài chính cho mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam.

Thời gian: trong 10 năm trở lại đây, các chính sách đề xuất cho giai đoạn 10-15 năm tới.

Không gian: trên địa bàn cả nước

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng cách định tính; phương pháp phân tích tổng hợp từ các nguồn tài liệu trong và ngoài nước.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính phát triển nền kinh tế xanh

Chương II. Đánh giá thực trạng về thực hiện chính sách tài chính cho phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam

Chương III: Các giải pháp chính sách tài chính cho việc phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.