Nghiên cứu

Giám sát tập đoàn tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

26/04/2016 - 6864 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Giám sát tập đoàn tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Thành

 3. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận về giám sát tập đoàn tài chính, phân tích kinh nghiệm quốc tế và thực trạng giám sát các tập đoàn tài chính Việt Nam trong giai đoạn 2001-2014, từ đó đề xuất một số giải pháp chính sách cải cách giám sát các tập đoàn tài chính Việt Nam đến năm 2020.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Các tập đoàn tài chính Việt Nam

- Phương pháp nghiên cứu: Thu thập và phân tích các lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về giám sát tập đoàn tài chính; Thu thập thông tin thứ cấp về thực trạng phát triển kinh tế tài chính và giám sát tập đoàn tài chính Việt Nam; Phân tích, so sánh thống kê.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

- Mở đầu

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về giám sát tập đoàn tài chính

- Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế trong giám sát tập đoàn tài chính

- Chương 3: Thực trạng giám sát các tập đoàn tài chính ở Việt Nam trong giai đoạn 2001-2014

- Chương 4: Các kiến nghị chính sách cải cách giám sát các tập đoàn tài chính Việt Nam đến năm 2020

- Kết luận