Nghiên cứu

Một số định hướng tái cơ cấu đầu tư công trong dịch vụ y tế ở Việt Nam

12/05/2016 - 6587 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Một số định hướng tái cơ cấu đầu tư công trong dịch vụ y tế ở Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Tuấn

 3. Mục tiêu nghiên cứu:

- Đưa ra những luận chứng khoa học cho việc tái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực y tế;

- Phân tích thực trạng đầu tư công cho y tế ở Việt Nam trong thời gian qua;

- Đưa ra một số định hướng và giải pháp tái cơ cấu đầu tư công trong y tế

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Đầu tư công và vấn đề tái cơ cấu đầu tư công trong y tế.

 - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài chủ yếu tập trung vào các định hướng đầu tư công trong y tế; phân định vai trò của Nhà nước trong đầu tư cho y tế trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, mà không tập trung vào các vấn đề như đầu tư cho con người, cơ chế quản lý đầu tư, hiệu quả dự án đầu tư, bảo hiểm y tế,…

 - Phương pháp nghiên cứu: Thu thập và phân tích các lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về tái cơ cấu ngành y tế, vai trò của đầu tư công, đầu tư tư nhân; Thu thập và phân tích các văn bản chính sách của Nhà nước liên quan; Thu thập thông tin thứ cấp về thực trạng đầu tư/chi tiêu công cho y tế; Phân tích, so sánh thống kê.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

- Mở đầu

- Chương 1: Cơ sở khoa học của tái cơ cấu đầu tư công trong y tế

- Chương 2: Thực trạng đầu tư công trong y tế ở Việt Nam

- Chương 3: Một số định hướng và giải pháp tái cơ cấu đầu tư công cho y tế

- Kết luận