Nghiên cứu

Nghiên cứu dự báo chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm trong quá trình đầy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá

16/03/2012 - 2649 lượt xem

Liên hệ:

Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Lê Xuân Bá, Email: Lexuanba@mpi.gov.vn

Ban Thư ký, quản lý:

TS. Nguyễn Mạnh Hải, Email: Nmhai@mpi.gov.vn

TS. Lưu Đức Khải , Email: Khai@mpi.gov.vn

TS. Hoàng Văn Cương, Email:CuongHgV@mpi.gov.vn