Đề tài NCKH cấp nhà nước

Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam

16/03/2012 - 5442 lượt xem

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: 07/2012/HĐ-ĐTCT-KX.01/11-15, ngày 16/11/2012.

 Liên hệ:

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Chung

Email: Trankimchung@mpi.gov.vn; hoặc Trankimchungciem@yahoo.com.vn

- Ban Thư ký, quản lý đề tài:

ThS. Hoàng Văn Cương, Email: CuongHgV@mpi.gov.vn; hoặc CuongHgV@yahoo.com.

TS. Nguyễn Mạnh Hải, Email: NMHai@mpi.gov.vn

TS. Đinh Trọng Thắng, Email: Trongthang@mpi.gov.vn