Tin tức

Hội thảo "Báo cáo sơ kết 02 năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư"

21/11/2008 - 1167 lượt xem

Ngoài việc xoá bỏ tư duy phân biệt đối xử theo thành phần kinh tế và nguồn gốc sở hữu thì điều quan trọng là tác động cải thiện thực chất về môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Ngày 20/11/2008, Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã tổ chức “Hội thảo Báo cáo Sơ kết 2 năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư” nhằm xem xét khung khổ pháp luật trực tiếp tác động đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá việc triển khai và những kết quả đạt được, đồng thời lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo. Tại hội thảo nhiều vấn đề về thi hành 2 luật trên đã được đưa ra.

Thông tin chi tiết về buổi Hội thảo được công bố tại Cổng thông tin Kinh tế Việt nam :

http://www.vnep.org.vn/Web/Content.aspx?distid=7634&lang=vi-VN