Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN

16/03/2009 - 1125 lượt xem

Trách nhiệm chính:

Hai chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ Trung tâm Thông tin – tư liệu của Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) triển khai việc cập nhật và bảo trì website, cổng thông tin và các cơ sở dữ liệu, và biên dịch.
a. Chuyên gia tư vấn cập nhật và bảo trì phần mềm

Nhiệm vụ chính:

Chuyên gia t­ vÊn sÏ phèi hîp víi cán bộ của CIEM để bảo trì và cập nhật phần mềm vận hành các cơ sở dữ liệu điện tử, website, và cổng thông tin điện tử nhằm phát triển một trung tâm thông tin mở - cung cấp và quảng bá thông tin hỗ trợ nâng cao năng lực phân tích và nghiên cứu hoạch định chính sách kinh tế (tham khảo thêm TOR).

Thời gian thực hiện: tháng 01 – tháng 08/2010

Tiêu chuẩn:

  • Cã b»ng đại học trở lện vÒ Công nghệ thông tin.
  • Cã kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh trong lÜnh vùc quản lý thông tin điện tử, phát triển các giải pháp phần mềm ứng dụng và thiết kế đồ họa.
  • Ưu tiªn cã kinh nghiÖm và sử dụng tiếng Anh thành thạo.

b. Chuyên gia tư vấn biên dịch

Nhiệm vụ chính:

Chuyên gia t­ vÊn sÏ phèi hîp víi cán bộ của CIEM để biên dịch nội dung thông tin để cập nhật cổng thông tin điện tử nhằm phát triển một trung tâm thông tin mở - cung cấp và quảng bá thông tin hỗ trợ nâng cao năng lực phân tích và nghiên cứu hoạch định chính sách kinh tế (tham khảo thêm TOR).

Thêi gian thùc hiÖn:th¸ng 01 – tháng 08/2010

Tiªu chuÈn:

  • Cã b»ng đại học trở lện chuyên ngành tiếng Anh.
  • Cã kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh trong lÜnh vùc dịch thuật và có hiểu biết cơ bản về kinh tế.
  • Ưu tiªn cã kinh nghiÖm vàđã đượcđào tạo tại 1 nước sử dụng tiếng Anh làm bản ngữ.


Đề nghị gửi Đề xuất nghiên cứu và các Lý lịch chi tiết (CV) của Chuyên gia bằng tiếng Anh cho: Chị Đỗ Thị Hồng Giang, Văn phòng Dự án CIEM - DANIDA, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội; Email: giangdh@ciem.org.vn, trước ngày 18/12/2009.
Văn phòng dự án dẽ liên hệ trực tiếp với ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trước ngày 25/12/2009

 

Tệp đính kèm:
TOR_TA_on_IT_consultant_2010.doc
TOR_TA_on_translation_consultant_2010.doc
Ngày 21/11/2009